obrechye.ru

Формата, концептот и структурата на државата. Социјалната структура на државата

Врз основа на принципите што функционираат државата? Која е еволуцијата на формите политичка организација општество? Кои се главните принципи за остварување на власта од субјектите на јавната администрација во современите земји, а особено во Русија?

Што е државата?

Пред да студира, што е структурата и функциите на државата, ние се дефинираме себеси со она што се подразбира под тоа. Постојат многу теоретски концепти за овој резултат. Меѓу најчестите - следнава дефиниција. Државата - ова е еден комплексен систем на интеракцијата меѓу луѓето кои се обединети врз основа на национална или територијален идентитет, создаден за да ги гарантираат основните принципи на квалитетот на живот, безбедност и слобода на секој граѓанин.

Луѓето свесно избираат да останат во соодветни околности, да влезат во "општествен договор" со владата ", делегирање" менаџмент е Владата (парламентот) или спроведување самоуправа врз принципите на праведност и одразува јавниот интерес. Најраните форми на државноста, кога станува збор за поврзување на луѓето во релативно мал простор, повеќе или помалку хомогени етнички и културно, потребата за "делегација", не беше. Граѓаните беа доволно да се избере, да речеме, искусен "лидер" или група од него за целите на само-организирање принципи.

Структура на државната форма

Со зголемувањето на териториите на државите, "лидерите" престанаа да бидат доволни воопшто. Или, меѓу нив почнаа да се појавуваат контрадикторности, барајќи подобрување на моделите на самоуправа. Прво, функциите на "лидерот" почнаа да се концентрираат во рацете на сè помал број лидери - во крајна линија, единствениот крал. Подоцна почна да се појавува избран властите. На пример, структурата на старо-руската држава ја вклучуваше институцијата на народното Вече. Парламентарните структури почнаа да се формираат во европските земји. Во повеќе или помалку модерна форма, системите за политички менаџмент на суверените земји се формираа кон крајот на 17-тиот - почетокот на 18-тиот век. Имаше теории кои ги одразуваа принципите на поделба на власта. Во некои држави, тие почнаа да се спроведуваат во пракса. Сега, според нив, функционираат политичките системи на повеќето земји.

Откако ја дефиниравме клучната тема на нашето мало истражување, можеме да почнеме да проучуваме што се структурата и функциите на државата. Да почнеме со првиот термин.

Дефиниција на структурата

Која е "структурата на државата"? Според популарен меѓу руската политичка дефиниција, тоа е систем на политичките институции и институциите кои вршат функции потребни за спроведување на релевантни субјекти контрола орган. Структурата на државата во модерната форма најчесто се изразува во спектарот на различни владини тела, поделени на три функционални нивоа: законодавна, извршна и судска. Кои, пак, поделени во голем број структурни единици надлежни за одредени области во спроведувањето на политиките за управување - министерства, агенции, комисии, итн ...

Структура на државата

Некои експерти укажуваат на посебен елемент во структурата на државните вооружени сили, како и тела формирани во случај на вонредна состојба итни случаи - како е, на пример, на привремената влада за време на 1917 револуција, не беше првично се предвидени од страна на сегашните закони на земјата. Надлежностите и опсегот на овластувањата со кои се однесуваат релевантните структури на моќ се определуваат со целите и задачите на субјектите на политичкиот менаџмент.

Постојат термини кои се нешто согласни со она што се разгледува, но кои се други научни категории. За такви, на пример, се однесува на концептот како "социјалната структура на државата". Тоа подразбира класификација на населението во земјата во одредени групи врз основа на социо-политичкиот статус на граѓаните. Како опција - нивната припадност кон часовите. Тоа е, на пример, во социјалната структура на државата во средниот век може да биде претставена од страна на групи како што се земјоделците, буржоазијата земјопоседници благородниците и т. Г. политички елементи и владини институции на тој начин терминот е прилично просечни став.

Постои идеја за "државна структура". Во некои контексти, може да биде синоним за предметот. Но, по правило, тоа значи одредена политичка единица, претпријатие или организација која има врска со државата. Тоа е, на пример, владата, секако, е државна структура. Како и, на пример, федералната буџетска институција "Информативен и технолошки центар". Или АД Гаспром. Сите овие се државни структури. Јадете изучува во нашата мала студија, главниот мандат во овие контексти каде што тоа е прашање на релевантните институции и организации, треба да бидат внимателни за да се избегне семантичките грешки.

Политички функции

Поимот "државна структура" често се вкрстува со друга поима - "политички функции". Општо земено, и двата се феномени од ист ред. Тие ги одразуваат принципите и механизмите врз основа на кои државната власт ги остварува своите обврски според социјалниот договор. Меѓутоа, ако на структурата на државата - е збир на институции, што е повеќе од "раководство" на власта, политички функции - ова, според популарната клучните цели и задачи за кои нивните влади се. Можеме да кажеме дека "функциите" до одреден степен ја одредуваат "структурата". Под актуелните задачи поврзани со управувањето со политичките процеси, се создаваат посебни институции, структурата на моќта на државните органи се формира.

Структура на државниот механизам

Во современите политички науки, вообичаено е да се класифицираат политичките функции во внатрешни и надворешни. Првиот вклучува законодавство, спроведување на законот, економски, социјални, културни, како и еколошки функции. На втората - за одбрана и дипломатски (некои експерти се идентификувани како дел од неа, како "соработка", суштината на кој е во изградба на пријателства и партнерства во меѓународни рамки).

Принципот на поделба на власта

Забележавме погоре дека принципот на поделба на власта се реализира во политичката структура на современите држави. Што е тоа? Како структурата на механизмот на државата е структурирана во неа? Се претпоставува дека власта е поделена на три главни функционални гранки - законодавна, извршна и судска. Секој од нив функционира независно во однос на решавање на доверени од страна на Уставот или другите правни акти на проблеми, но во исто време работат во рамките на една цели клучните лице.

Структура и функции на државата

Во врска со ова, имаше потреба од поделба на власта? Според раширената теоретска концепција, таквата структура на механизмот на државата е резултат на развојот на демократските процеси и постепеното формирање во социо-политичка свест критериум: моќта не треба да се концентрира во некоја конкретна институција или во рацете на поединецот. Така, на законодавната, извршната и судската власт на управување се дизајнирани за да се најде взаемно ограничување на власт со цел да се минимизира веројатноста за појава на политичка узурпација на клучните компетенции.

Парламент

Политичката структура на државата денес, по правило, подразбира постоење на парламентарни власти. Кои се највисоките институции на законодавната власт. Парламентот ги извршува следните главни функции: изготвување на закони, претставување на интересите на различните социјални групи во политиката, како и контрола на активностите на извршната власт.

Влада

Спроведува во повеќето модерни земји во механизмот на држава, концептот и неговата структура, концепиран во политичката теорија, значи присуство во системот за управување на земјата, а не само на парламентарните, но, исто така, владини институции. Кои се највисоките органи на извршната власт. Функциите на владини институции - министерства, агенции и услуги (ако се согласиме дека опишува донесени во Русија државата механизам - концептот и структурата на домашната политичка наука не предизвика дебата во целина) - редуциран на правилна примена усвоена на парламентарно ниво и правни акти, како и секундарни извори - декрети, уредби, итн.

Судови

За возврат судството решава прашања поврзани со спроведување на законот во аспект на постојните закони. Или, како што е случај во некои земји, таа објавува извори на правото во форма на преседани, како надополнување на законодавната и извршната власт, кои го формираат механизам на државата. Концептот и структурата на праксата на значително се разликува од т.н. "Роман" закони на функционирањето на системот, кога донесувањето на правните акти на судовите не се директно вклучени.

Механизмот на државниот концепт и структура

Кој од двата модели е поефективен, е предмет на активни дискусии. Еден или друг начин, "римскиот" систем е почест во светот, вклучително и во Русија. Судскиот закон е најразвиен во САД и во Велика Британија.

Држава и закон

Над ние забележавме дека потребата да се создаде држава се појави кога луѓето сакаа да се обезбедат гаранција за живот во безбедноста, слободата, со соодветен квалитет на живот. Со текот на времето, оваа "желба" била трансформирана во право или во збир на такви. Нивното почитување денес стана задолжителен критериум. Затоа, не е доволно во рамките на овој или оној политички систем да функционира само урамнотежената структура на државата. И правата на граѓаните, исто така, мора да се реализираат безусловно.

Структура на држава и закон

Критериумите за кои политичкиот систем на една земја е дефиниран како способен за обезбедување на клучните човекови и граѓански права варира во голема мера. На многу начини, нивната суштина е определена од преовладувачките општествени традиции, културата на народот. Во некои земји, на пример, правото на изразување на политички интереси не се смета за приоритет. Со други прифатено дека земјата има сите потребни ресурси за реализација на потребите на граѓаните јавно да зборуваат за сопствената позиција во областа на владеење. Структурата на државата и правото таму - како во однос на теоретските идеи за идеален политички систем во академските институции, а во клучните субјекти за управување со пракса - вклучувајќи го и задолжително присуство на релевантни институции.

Компоненти на моќ

Некои експерти сметаат дека е легитимно да се издвојат основните компоненти на политичката моќ што се карактеристични за сите видови државни институции. Тие вклучуваат овластувања, права, стимулации и одговорност. Всушност, сите тие се присутни во политичките системи, независно од тоа како всушност се претставени структурата и формите на државата. Дури и ако ги разгледаме примерите за организирање на моќни институции во историски периоди, кога немаше поделба на власта, секогаш беа присутни овие компоненти на политичката администрација. Како и да е, секој од нив, како што веруваат модерните политички научници, треба да се балансира од гледна точка на остварливост од страна на одреден предмет на остварување на моќните функции. Тоа е, со текот на времето и природниот процес на политички развој, беа развиени концепти и принципи кои ќе им овозможат на системите за управување на државите да се усогласат со овој критериум. Теоријата на поделба на власта, според политичарите, стана еден од резултатите за подобрување на клучните пристапи на теоретичарите и практичарите во јавната администрација за изнаоѓање рамнотежа меѓу овие четири главни компоненти на политичкото владеење.

Современи елементи на државната машинерија

Очигледно е дека структурата, облиците на државата се развиваат со текот на времето. Ова го забележавме на самиот почеток на статијата: во почетокот имаше "водачи", потоа се појавија кралеви, подоцна парламентот и поделбата на власта. Како модерните држави се "структурирани"? Политичките научници ги идентификуваат релевантните елементи на политичкиот механизам. Во зависност од земјата, критериумите за нивно определување може да варираат. Во Русија, според заеднички аспект, ваквите елементи се класифицираат како:

- властите (федерално, регионално и општинско ниво);

- државни организации (безбедносни агенции, контрола, надзор, итн.);

- Државни институции (училишта, болници, библиотеки, итн.);

- државните претпријатија.

Во некои земји, некои од горенаведените елементи, според тоа, може да бидат претежно приватни. Во Русија, тие се јавни (како што веруваат некои аналитичари, главно поради историските традиции и принципите на државната администрација што се појавија во советската ера).

Што е "авторитет"

Дозволете ни да живееме подетално за елементот на првиот тип, односно за властите. Кои се неговите главни одлики? Современите научни концепти кои одлучуваат како треба да изгледаат формата на државата, концептот и нејзината структура, го вклучуваат следниот сет на критериуми. Значи, авторитетот:

- се формира, произлегува од волјата на субјектите на политичко управување;

- врши видови на активности кои се утврдени со извори на правото;

- има организациона структура, чии знаци јасно се дефинирани законски;

- има одредени надлежности, права, должности;

- работи на одредена територија (низ целата земја, во посебен регион, град).

Меѓу дополнителни функции карактеризирање на властите - достапноста на материјални ресурси (одделни згради, средства за комуникација, итн ...), системи за дистрибуција на офицери функционален авторитет (ранг, позиција), одговорноста на повисоки структури на моќ.

Држава и општини

Како концептот и структурата на државата корелираат со принципите на спроведување на општинската власт? Главниот критериум за одредување тука е релевантноста на задачите на соодветно ниво на имплементација на моќта. Општината е локализирана административна и територијална единица - град, област, област. Кругот на задачи, чија одлука е доверена на субјектите на локалната самоуправа, по правило, се разликува од онаа на федералните структури на моќ. Модерен форма на држава, концепт и неговата структура, која се зема како основни теоретски концепти во научни училишта, вклучува значителен степен на автономија на општините - едноставно затоа што, делувајќи во локалната аспект, властите, најверојатно, ќе ги реши итните проблеми поефикасно отколку повисока структура политички менаџмент.

Форма на државниот концепт и структура

Како се работи со практиката на разграничување на соодветните овластувања во Русија? Термините "држава" и "општинска" моќ во законите на Руската Федерација се разграничени. Сепак, клучните принципи на политичкото управување на системите што ги спроведуваат субјектите на политички менаџмент на двата вида, како што веруваат многу политолозите и како што е потврдено од формулацијата во голем број закони, се многу слични, понекогаш речиси идентични. Во многу аспекти на активноста, "државните" и "општинските" власти во Русија се разликуваат само по име.

Сепак, структурата на теоријата на државата усвоена во многу политички училишта подразбира дека доброто владеење на земјата е можно само ако автономијата за решавање на проблемите на општинско ниво е значителна. Затоа, и покрај надворешната сличност на принципите, моќта на федерално, регионално и локално ниво треба да се спроведе во Русија со доволно опиплив предмет на нејзина автономија.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Државјанството е политички концептДржавјанството е политички концепт
Принципи на државната структура: сорти и нивните карактеристикиПринципи на државната структура: сорти и нивните карактеристики
Форми на територијална организација: општа карактеристикаФорми на територијална организација: општа карактеристика
Либерализам: улогата на државата во економскиот живот, идеите и проблемитеЛиберализам: улогата на државата во економскиот живот, идеите и проблемите
Видови и функции на јавната администрацијаВидови и функции на јавната администрација
Јавната администрација е ...Јавната администрација е ...
Механизмот на државатаМеханизмот на државата
Форма на држава. Концептот. КарактеристикиФорма на држава. Концептот. Карактеристики
Државата е ...Државата е ...
Знаци на владеење на правото.Знаци на владеење на правото.
» » Формата, концептот и структурата на државата. Социјалната структура на државата