obrechye.ru

Закон за работни односи: главни одредби и принципи

Законот за работни односи, можеби, е една од најсложените, важни и обемни гранки на законодавството. Тој има фундаментална улога во одредувањето и регулирањето на целиот комплекс социјалните и работните односи помеѓу вработените и работодавецот, без оглед на организационата и правната структура на претпријатието. Една од главните функции на области на правото, е заштита на работничките права на сите учесници во економските активности утврдени со Уставот и регулирани од страна на бројни прописи.

Законот за работни односи

Одредбите од општата теорија на правото наведуваат дека сите правни гранки се разликуваат во сферата на нивната дистрибуција и методологија, со која се утврдуваат независноста и индивидуалните карактеристики на секој од нив. Методологијата исто така вклучува и одредени правни методи и збир на алатки потребни за спроведување на ефективно регулирање на социјалните и правните односи во сферата која е под надлежност на оваа или онаа гранка на судска практика.

Законот за работни односи, во однос на кој се специфицирани општите теоретски одредби, служи за регулирање и регулирање на социо-економските односи во сферата трудовата активност. И исто така оваа гранка на законодавството го одредува редот и природата на оваа форма на односи помеѓу работодавачот и трудовите организации (колективи, синдикати, итн.). Со други зборови, обемот на нормите на трудовото право влијае на таквите општествени односи кои се формираат како резултат на заедничкиот труд и извршувањето на секоја работа. Регулирањето на заедничката трудова активност е предмет и фундаментален принцип на оваа сфера на судска практика. Законот за труд, меѓу другото, исто така е гарант за реализација на сопствените способности на граѓаните за одредени видови активности.

Заштита на работничките праваОваа гранка на законодавството им дава стабилни и социјални и работни односи демократска форма и ги преведува во правниот авион. Законот за работни односи им дава на учесниците на овој тип на врска одредени права и обврски за строго почитување на кои се мерките на државна надзор и контрола извршена од страна на специјални тела - Gostekhnadzor, енергетската контрола, санитарно-епидемиолошки надзор, Atomnadzor и многу други.

Меѓу бројните нормативни акти за работа, потребно е да се нагласи колективен договор, кој во услови на пазарна економија е главен документ кој го регулира редот на работните односи меѓу работодавците (администрацијата) и колективите на претпријатија и организации. Овие инструменти се дефинирани и регулирани од најважните точки и прашања во врска со работните прописи, техничка опрема и уреди на работни места, работнички права и обврските на двете страни на економските односи, големината и редоследот на исплата на платите, одмори, празници и многу повеќе.

Опсег на трудовото правоДа прописи на локално ниво карактер, исто така регулиран со трудовото законодавство, вклучува правила и прописи на внатрешните прописи на претпријатието, различни распореди на смени. Така, оваа гранка на законодавството е збир на исклучително разновидни меѓусебно поврзани нормативни акти кои формираат обемна законска основа со сложена и разгранета внатрешна структура.

Сподели на социјални мрежи:

Слични
Систем на право. Класификација на правните институцииСистем на право. Класификација на правните институции
Принципи на трудовото право и нивното место во општата структура на правотоПринципи на трудовото право и нивното место во општата структура на правото
Уставен закон на РусијаУставен закон на Русија
Филијали на правотоФилијали на правото
Работни односиРаботни односи
Кој е методот на трудовото право - основните концепти на законската регулативаКој е методот на трудовото право - основните концепти на законската регулатива
Финансиско право: концепт, основи, нормиФинансиско право: концепт, основи, норми
Уставно-правните односи се основа за регулирање на целото законодавствоУставно-правните односи се основа за регулирање на целото законодавство
Објекти на правни односиОбјекти на правни односи
Предмет на трудовото правоПредмет на трудовото право
» » Закон за работни односи: главни одредби и принципи